వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము | hermeneutics-vyakyanasastram-part-1-2023| PART-1 | 2023

hermeneutics-vyakyanasastram-part-1-2023| PART-1 | 2023

వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము  (HERMENEUTICS)  hermeneutics-vyakyanasastram-part-1-2023| PART-1 | 2023  ఉపోద్ఘాతము-:      ‘HERMENEUTICS’ అనే-సదము ‘Hermeneai’ అనే గ్రీకు భాషా పదము నుండి వచ్చినది. దీని భావము- …

Read more

Bible-History-Telugu|బైబిల్-చరిత్ర-తెలుగులో2023

bible-history-telugu

Bible-History-Telugu|బైబిల్-చరిత్ర-తెలుగులో2023 Bible-History-Telugu|బైబిల్-చరిత్ర-తెలుగులో   బైబిల్ ఆవిర్భావం. దైవావేశంవలన కలిగినది            వేరువేరు రచయితలు వ్రాసిన విభిన్న పుస్తకాలు ఉన్న బైబిల్ ఒక చిన్న గ్రంథాలయం వంటిది. వీరు …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.