ఆదికాండం 1-2 అధ్యాయాలు | Bible Quiz In Telugu Genesis 1-2 chapters

 

 

 

ఆదికాండం 1&2 అధ్యాయాలు

1 / 6

ధేవుడు ఎన్ని ధినములలో  తన పని పూర్తి చేశాడు ?

2 / 6

ఏదేనులో ప్రవహించే నది  నాలుగు శాఖలుగా మారినధి అందులో మూడవ దాని పేరు ఏంటి ?

3 / 6

ఆదికాండం 1 &2 అధ్యాయాల్లో మొత్తం ఎన్ని వచనాలు ఉన్నాయి ?

4 / 6

ధేవుడు హవ్వను దేనీతో సృజించాడు ?

5 / 6

ఏదేను తోటలో ముఖ్యమైన వృక్షం పేరు ఏంటి ?

6 / 6

ఆదికాండము రచయిత ఎవరు ?

Your score is

The average score is 84%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “ఆదికాండం 1-2 అధ్యాయాలు | Bible Quiz In Telugu Genesis 1-2 chapters”

  1. బైబిల్ జ్ఞానం పెంచుకోడానికి, బైబిల్ సమాచారం గుర్తుంచుకోడానికి చక్కని ప్రయత్నిస్తున్న మీకు మా 🙏వందనాలు బ్రదర్🤝👍💐

    Reply

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.