12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు |Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

  12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ?  Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1      ప్రశ్న : 12సం॥రాల వయస్సులో దేవాలయములో కనిపించిన యేసు …

Read more

Ezra – ఎజ్రా గ్రంధం వివరణ – Bible-Books-Explanation-In-Telugu-Ezra1

Bible-Books-Explanation-In-Telugu-Ezra

ఎజ్రా గ్రంధం వివరణ. Bible-Books-Explanation-In-Telugu-Ezra   ఎజ్రా నిజానికి యీజక కుటుంబానికి చెందినవాడు. కానీ పరిస్థితులు ఆయన్ని నాయకునిగా మార్చాయి. ప్రజల సమస్య అంతా పరాయి దేశాలలో …

Read more

యేసుక్రీస్తు గాడిదపై ఎందుకు ప్రయాణించెను|Telugu Christian Message 1

Telugu Christian Message

    యేసుక్రీస్తు గాడిదపై ఎందుకు ప్రయాణించెను? ప్రజలు బట్టలు ఎందుకు పరిచారు? Telugu Christian Message:      యేసుక్రీస్తు ప్రభువువారు యెరూషలేములోనికి విజయోత్సవముతో ప్రవేశించిన …

Read more

మరియమ్మను పూజించకూడదా|Bible Question And Answers In Telugu|1

Bible Question And Answers In Telugu

మరియమ్మను పూజించకూడదా? Bible Question And Answers In Telugu విమర్శ: యేసు తల్లియైన మరియను పూజింపవచ్చునా? కూడదా? మనకు అవసరమైన వాటిని మరియ ద్వారా ప్రభువు నుండి పొందలేమా? ఆమెను ఆరాధించ …

Read more

క్రైస్తవం విదేశాల నుండి వచ్చిందా|Bible Telugu Question Answers1

Bible Telugu Question Answers

క్రైస్తవమతం విదేశాల నుండి వచ్చిందా? Bible Telugu Question Answers       ప్రశ్న: క్రైస్తవమతం విదేశాల నుండి వచ్చింది కదా! మరి అలాంటప్పుడు ఇండియాలో …

Read more

క్రైస్తవులు ధరించే వస్త్రధారణ ఎలా ఉండాలి|Bible Question-Answers In Telugu|1

Bible Question-Answers In Telugu

క్రైస్తవులు ధరించే వస్త్రధారణ ఎలా ఉండాలి. Bible Question-Answers In Telugu ప్రశ్న : క్రైస్తవులు ధరించే వస్త్రధారణ ఎలా ఉండాలి? దానిని గురించి బైబిలు ఏమైన …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.