యేసుక్రీస్తు గాడిదపై ఎందుకు ప్రయాణించెను|Telugu Christian Message 1

Telugu Christian Message

    యేసుక్రీస్తు గాడిదపై ఎందుకు ప్రయాణించెను? ప్రజలు బట్టలు ఎందుకు పరిచారు? Telugu Christian Message:      యేసుక్రీస్తు ప్రభువువారు యెరూషలేములోనికి విజయోత్సవముతో ప్రవేశించిన …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.