యోసేపు కుమారులు – Sons of Joseph – Christian Telugu Messages – Bible

Sons of Joseph

యోసేపు కుమారులు  (ఆది 41:50-52)  Sons of Joseph  యోసేపు యాకోబునకు పదకొండవ కుమారుడు. యోసేపు చరిత్ర విశ్వాసుల జీవితమునకు అలాగే యవ్వనులైన వారికి గొప్ప సవాలుగా …

Read more

వేదములలో క్రీస్తు | Veadamulalo Kreesthu | Biblesamacharam | R.R.K Murthy |1

Veadamulalo Kreesthu

 వేదములలో క్రీస్తు. Veadamulalo Kreesthu అసతోమా సద్గమయా-తమసోమా జ్యోతిర్గమయా- మృత్యోర్మా అమృతంగమయా   ఈ శ్లోకము బృహదారణ్యకోపనిషత్తులోనిది! శతాబ్దాల క్రిందట మన పూర్వీకులు వెలుగును, సత్యాన్ని, అమరత్వాన్ని అన్వేషిస్తూ వ్రాసిన …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.