డేవిడ్ బ్రెయినార్డ్ జీవిత చరిత్ర -David Brainard Biography Telugu

David Brainard Biography Telugu

డేవిడ్ బ్రెయినార్డ్ David Brainard Biography Telugu డేవిడ్ బ్రెయినార్డ్ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో 1718 వ సంవత్సరము ఏప్రిల్ 20 వ తేదీన జన్మించెను. చిన్న …

Read more

వేదములలో క్రీస్తు | Veadamulalo Kreesthu | Biblesamacharam | R.R.K Murthy |1

Veadamulalo Kreesthu

 వేదములలో క్రీస్తు. Veadamulalo Kreesthu అసతోమా సద్గమయా-తమసోమా జ్యోతిర్గమయా- మృత్యోర్మా అమృతంగమయా   ఈ శ్లోకము బృహదారణ్యకోపనిషత్తులోనిది! శతాబ్దాల క్రిందట మన పూర్వీకులు వెలుగును, సత్యాన్ని, అమరత్వాన్ని అన్వేషిస్తూ వ్రాసిన …

Read more

Chronicles 2 – 2 దినవృత్తాంతములు గ్రంథ వివరణ – Chronicles 2 Bible Books Telugu

Chronicles 2 Bible Books Telugu

2 దినవృత్తాంతములు గ్రంథ వివరణ.  Chronicles 2 Bible Books Telugu దేవాలయం – ఆరాధన శాంతి సమాధానాలు ప్రార్థన సంస్కరణ జాతిపతనం,  ఈ గ్రంథంలో జాతిని …

Read more

12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు |Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

  12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ?  Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1      ప్రశ్న : 12సం॥రాల వయస్సులో దేవాలయములో కనిపించిన యేసు …

Read more

చార్లెస్ ఫిన్నీ సేవకులకు ఇచ్చిన సలహాలు|Charles Finney’s Advice to Servants|2

Charles Finney's Advice to Servants

చార్లెస్ ఫిన్నీ సేవకులకు ఇచ్చిన సలహాలు. Charles Finney’s Advice to Servants     క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రలో ఎంతో బలమైన పరిచర్య జరిగించిన దైవజనులు ఎందరో …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.