12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు |Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

  12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ?  Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1      ప్రశ్న : 12సం॥రాల వయస్సులో దేవాలయములో కనిపించిన యేసు …

Read more

క్రైస్తవం విదేశాల నుండి వచ్చిందా|Bible Telugu Question Answers1

Bible Telugu Question Answers

క్రైస్తవమతం విదేశాల నుండి వచ్చిందా? Bible Telugu Question Answers       ప్రశ్న: క్రైస్తవమతం విదేశాల నుండి వచ్చింది కదా! మరి అలాంటప్పుడు ఇండియాలో …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.