యేసుక్రీస్తు గాడిదపై ఎందుకు ప్రయాణించెను|Telugu Christian Message 1

Telugu Christian Message

    యేసుక్రీస్తు గాడిదపై ఎందుకు ప్రయాణించెను? ప్రజలు బట్టలు ఎందుకు పరిచారు? Telugu Christian Message:      యేసుక్రీస్తు ప్రభువువారు యెరూషలేములోనికి విజయోత్సవముతో ప్రవేశించిన …

Read more

చార్లెస్ ఫిన్నీ సేవకులకు ఇచ్చిన సలహాలు|Charles Finney’s Advice to Servants|2

Charles Finney's Advice to Servants

చార్లెస్ ఫిన్నీ సేవకులకు ఇచ్చిన సలహాలు. Charles Finney’s Advice to Servants     క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రలో ఎంతో బలమైన పరిచర్య జరిగించిన దైవజనులు ఎందరో …

Read more

క్రైస్తవులు టీవీ చూడవచ్చునా|Can Christians Watch Tv-Telugu1

Can Christians Watch Tv-Telugu

క్రైస్తవులు టీవీ చూడవచ్చునా? Can Christians Watch Tv-Telugu విమర్శ: క్రైస్తవులు టి.వి కార్యక్రమాలు, సినిమాలు చూడవచ్చునా? కొందరు చూడటం లేదు మరికొందరు చూడటం తప్పులేదు అంటున్నారు. …

Read more

వంశావళి పురుషుని పేరుతోనే ఎందుకు|bible question answers in telugu2

bible question answers in telugu2

వంశావళి పురుషుని పేరుతోనే ఎందుకుంటుంది? bible question answers in telugu2        పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వంశావళుల చరిత్ర అనేక సందర్భాలలో మనకు తారసపడుతోంది. …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.