నపుంసకులు దేవునిరాజ్య వెల్లగలరా?
బైబిల్ ప్రశ్నలు - సమాధానాలు
biblesamacharam.com

Can transgender enter the kingdom of God?నపుంసకులు దేవునిరాజ్య వెల్లగలరా? 

నపుంసకులు దేవునిరాజ్య వెల్లగలరా? నపుంసకులు      విమర్శ: ఆడంగితనము గలవారు (నపుంసంకులు) దేవుని రాజ్యము వెళతారా? వెళ్లరా? 1 కొరింథీ 6:9 లో దేవుని రాజ్యము ప్రవేశింపరని వ్రాయబడియున్నది. మరియు అపొ. కా॥

Read More »

Recent Post

Follow Us

error: Content is protected !!