12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు |Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1

  12 నుంచి 30 సంవత్సర కాలంలో యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ?  Where-was-Jesus-between-ages-12-and-30-What-was-he-doing-1      ప్రశ్న : 12సం॥రాల వయస్సులో దేవాలయములో కనిపించిన యేసు …

Read more

మరియమ్మను పూజించకూడదా|Bible Question And Answers In Telugu|1

Bible Question And Answers In Telugu

మరియమ్మను పూజించకూడదా? Bible Question And Answers In Telugu విమర్శ: యేసు తల్లియైన మరియను పూజింపవచ్చునా? కూడదా? మనకు అవసరమైన వాటిని మరియ ద్వారా ప్రభువు నుండి పొందలేమా? ఆమెను ఆరాధించ …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.