ఆదికాండము 40,41,42 అధ్యాయములు క్విజ్| Genesis Telugu Bible Quiz

 

ఆదికాండము 40,41,42 అధ్యాయములు క్విజ్

1 / 5

ఇగుప్తులో కరువు ఎంత కాలం నిలిచి ఉంది ?

2 / 5

మనష్హే అనగా ?

3 / 5

యోసేపూకు ఎంత మంది కుమారులు జన్మించారు ?

4 / 5

ఆసెనతు ఎవరి భార్య ?

5 / 5

ఫరో తన కలలో మొత్తం ఎ న్ని ఆవులను చూశాడు ?

Your score is

The average score is 73%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.