ఆదికాండం 7&8 అధ్యాయాలు – Genesis 7&8 Chapters Quiz Telugu

 

 

ఆదికాండం 7&8 అధ్యాయములు

1 / 6

ఏన్నోవ సంవత్సరమున భూమి మీధ నీళ్ళు పూర్తిగా ఇంకి పోయాయి ?

2 / 6

ఓడలో నుంచి మొదటిగా బయటకు పంపిన పక్షి పేరు ఏంటి ?

3 / 6

నోవహు ఓడ జల ప్రళయం అనంతరం ఏ కొండ మీధ నిలిచినధి ?

4 / 6

జల ప్రళయము వలన కలిగిన నీరు తగ్గి కొండ శిఖరము ఏన్నోవ నెలలో కనిపించినధి ?

5 / 6

జల ప్రళయ సమయంలో భూమి మీధ నీళ్ళు ఎన్ని దినముల వరకు ఉన్నాయి ?

6 / 6

జలప్రళయం వలన ఏర్పడిన నీరు త్వరగా ఎండి పోవడానికి ధేవుడు ఏం చేశాడు ?

Your score is

The average score is 73%

0%

 

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.