ఆదికాండం 13 మరియు 14 అధ్యయాలు క్విజ్ – Genesis 13&14 Chapters Quiz

 

 

ఆదికాండం 13 మరియు 14 అధ్యాయాలు

1 / 5

అబ్రాము లోతు చెర పట్టబడెను అని విన్న తరువాత విడిపించడానికి ఎంతమంది ని తీసుకుని వెళ్ళాడు ?

2 / 5

అమ్రాపేలు ఏ దేశమునకు రాజు ?

3 / 5

అబ్రాము మరియు లోతు వేరయిన తరువాత లోతు ఎక్కడ నివశించాడు ?

4 / 5

అబ్రాము ఏ నామమున ప్రార్ధన చేసెను ?

5 / 5

నెగెబు అనే ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది ?

Your score is

The average score is 70%

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.