ఆదికాండం 11&12 అధ్యాయాలు క్విజ్ – Genesis 11-12 Chapters Quiz Telugu

 

 

ఆదికాండం 11 మరియు 12 అధ్యాయాలు

1 / 7

తెరహు బ్రతికిన దినములు ఎన్ని ?

2 / 7

అబ్రహాము భార్య పేరు ఏమిటి ?

3 / 7

అబ్రహాము తండ్రి పేరు ఏంటి ?

4 / 7

యెహూవా భూజనులంధరి భాషను తారు మారు చేసిన పట్టణం పేరు  ?

5 / 7

రయూను తండ్రి పేరు ఏమిటి ?

( ఆది 12:13 ) అబ్రాము తన భార్యను సహోధరి అని అబద్దం ఆడాడు 

6 / 7

12 వ అధ్యాయంలో అబ్రాము చేసిన తప్పు ఏమిటి ?

7 / 7

అబ్రాము హారాను నుండి బయలుదేరినప్పుడు అతని వయస్సు ఎంత ?

Your score is

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ఆదికాండం 11&12 అధ్యాయాలు క్విజ్ – Genesis 11-12 Chapters Quiz Telugu”

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.