...

మా యుద్దోపకరణములు | Pastors Messages In Telugu 2

Pastors Messages In Telugu

మా యుద్దోపకరణములు. Pastors Messages In Telugu    ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగాలని ఆశించే వారు తప్పనిసరిగా ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మ సమూహములతో పోరాడవలసి యున్నది.ఏ ఆయుధములను చేబూని …

Read more

దశమ భాగము ఇవ్వాలా వద్దా | Dhashama Bhaagamu Ivvala Vadda 5

Dhashama Bhaagamu Ivvala Vadda

దశమభాగం దేవునిది. Dhashama Bhaagamu Ivvala Vadda 1.) దశమభాగం దేవుని సొమ్ము. (లేవీయకాండము) 27:30 30.భూధాన్యములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములన్నిటిలో దశమభాగము యెహోవా సొమ్ము; అది యెహోవాకు …

Read more

చార్లెస్ ఫిన్నీ సేవకులకు ఇచ్చిన సలహాలు|Charles Finney’s Advice to Servants|2

Charles Finney's Advice to Servants

చార్లెస్ ఫిన్నీ సేవకులకు ఇచ్చిన సలహాలు. Charles Finney’s Advice to Servants     క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రలో ఎంతో బలమైన పరిచర్య జరిగించిన దైవజనులు ఎందరో …

Read more

ఒంటరితనం|Bible-Messeges-In-Telugu-Prasangalu-Pastors1

Bible-Messeges-In-Telugu-Prasangalu-Pastors

ఒంటరితనం. Bible-Messeges-In-Telugu-Prasangalu-Pastors పదివేల మంది పక్కనున్న నేనూ ఒక ఒంటరి వాడననే భావం ఉంటుంది. కాని దేవుడు ఆ ఒంటరితనంలో తోడై ఎన్నెన్నో విషయాలు చెబుతారు.  1.) నోవహు …

Read more

పురుగు నేర్పే పాఠాలు|TELUGU-CHRISTIAN-MESSEGES-FOR-PASTORS|

TELUGU-CHRISTIAN-MESSEGES-FOR-PASTORS

పురుగు నేర్పే పాఠాలు! TELUGU-CHRISTIAN-MESSEGES-FOR-PASTORS     ప్రభువు పురుగులనుంచి, పక్షులనుంచి, జంతువుల నుంచి ఎన్నో పాఠాలు మనకు నేర్పిస్తాడు. అదికూడ ఆత్మీయ ప్రపంచంలోని సూత్రాలకు అనుగుణంగా …

Read more

దేవుని సేవకులు కొరకు గృహాలు తెరిచినవారు|telugu-messages-sermons-for-pastors|1

telugu-messages-sermons-for-pastors

 దేవుని సేవకులు కొరకు గృహాలు తెరిచినవారు telugu-messages-sermons-for-pastors  దేవుని (సేవకులు కొరకు గృహాలు తెరిచినవారు ఆతిథ్యం ఇయ్యడం మర్చిపోవద్దు. దానిని చేసిన వారు – లెక్కించలేని దీవెనలు …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.