ఆదికాండం Genesis 5&6 Chapters Quiz In Telugu

 

 

ఆదికాండం 5&6 అధ్యాయాలు

1 / 10

నోవహు ఓడ ఎన్ని అంతస్తులు కలిగి ఉంది ?

2 / 10

నోవహు ఓడ తయారీకీ వాడిన చెక్క పేరు ఏంటి ?

3 / 10

వీరిలో నోవహు కుమారులు కానిది ఎవరో గుర్తించండి ?

4 / 10

యెహోవా ధృష్టి యందు కృప పొందిన వ్యక్తి ఎవరు?

5 / 10

నెఫీలులు అనే పేరుకు అర్ధం ఏమిటి ?

6 / 10

నోవహు అనే పేరుకు అర్ధం ఏమిటి ?

7 / 10

హనోకు ధేవునితో ఎన్ని సంవత్సరాలు నడిచాడు ?

8 / 10

కెయినాను కనినప్పుడు ఎనోషు వయస్సు ఎంత ?

9 / 10

ఆదాయము మొత్తంగా జీవించిన సంవత్సరాలు ఎన్ని ?

10 / 10

ఆదాయము ఎవరి పోలీకలో సృజించబడ్డాడు ?

Your score is

The average score is 78%

0%

2 thoughts on “ఆదికాండం Genesis 5&6 Chapters Quiz In Telugu”

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.