ఆదికాండము 46,47,48 అధ్యాయములు క్విజ్ | Genesis 46,47,48 Quiz Telugu

 

ఆదికాండము 46,47,48 అధ్యాయములు క్విజ్

1 / 4

యాకోబు మొత్తం జీవించిన అతని జీవిత కాలం ఎంత ?

2 / 4

యాకోబు ఇగుప్తు దేశములో ఎన్ని సంవత్సరాలు నివశించాడు ?

3 / 4

బిల్హా కుమారులు ఎంతమంది ?

4 / 4

రాహేలుకు మొత్తం ఎంతమంది పిల్లలు ?

Your score is

The average score is 41%

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.