ఆదికాండము 43,44,45 అధ్యాయములు క్విజ్ | Genesis 43,44,45 Chapters Quiz Telugu

 

ఆదికాండము 43,44,45 అధ్యాయములు క్విజ్

1 / 3

యోసేపు తన అన్నలను క్షమించాడా ,శిక్షించాడా ?

2 / 3

ఇశ్రాయేలుకి యోసేపు  కాక మరియొక  ప్రియ కుమారుడు ఎవరు ?

3 / 3

ఇశ్రాయేలు కి మొత్తం ఎంత మంది పిల్లలు ?

Your score is

The average score is 65%

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.