ఆదికాండము 28,29,30 అధ్యాయములు క్విజ్ | Genesis 28,29,30 Chapters Quiz Telugu

 

ఆదికాండము 28,29,30 అధ్యాయాలు క్విజ్

1 / 5

లాబాను దగ్గర యాకోబు ఎన్ని సంవత్సరాలు  కొలువు చేశాడు ?

2 / 5

లేవీ ఎవరి కుమారుడు ?

3 / 5

లేయాకు పుట్టిన ఇదవ కుమారుని పేరు ఏమిటి ?

4 / 5

లాబాను ఇద్దరు కుమార్తెలలో చిన్నది ఎవరు ?

5 / 5

బేతేలు  అనే పేరుకు  అర్ధం ఏమిటి ?

Your score is

The average score is 74%

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.