యెషయా గ్రంధం వివరణ| Book of Isaiah-telugu-2023

Book of Isaiah-telugu

యెషయా గ్రంధం వివరణ Book of Isaiah-telugu     పాత నిబంధనలోని 17 ప్రవచన గ్రంథాలలో యెషయా గ్రంథం మొదటిది. ప్రత్యేకతలోనూ మొదటి గ్రంథముగా ప్రసిద్ధి చెందింది. …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.