వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము | What is Biblical Hermeneutics|vyakyanasastramu | Part2|2023

What is Biblical Hermeneutics?

వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము Part-2 What is Biblical Hermeneutics? పరిశీలనలో మనం కలుసుకొనవలసిన ఆరుగురు మిత్రులు.  i) ఎవరు? (Who) – మనం చదువుచున్న భాగంలో ఎవరున్నారు? …

Read more

వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము | hermeneutics-vyakyanasastram-part-1-2023| PART-1 | 2023

hermeneutics-vyakyanasastram-part-1-2023| PART-1 | 2023

వ్యాఖ్యాన శాస్త్రము  (HERMENEUTICS)  hermeneutics-vyakyanasastram-part-1-2023| PART-1 | 2023  ఉపోద్ఘాతము-:      ‘HERMENEUTICS’ అనే-సదము ‘Hermeneai’ అనే గ్రీకు భాషా పదము నుండి వచ్చినది. దీని భావము- …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.