ఆదికాండము 34,35,36 అధ్యాయములు క్విజ్ | Genesis 34,35,36 Chapters Quiz Telugu

 

ఆదికాండము 34,35,36 అధ్యాయములు క్విజ్

1 / 7

ఏదోమీయుల  మూల పురుషుడు ఎవరు ?

2 / 7

ఇస్సాకు బ్రతికిన దినములు ఎన్ని ?

3 / 7

కుడి చేతి పుత్రుడు అనే పేరు కలిగిన వ్యక్తి ఎవరు ?

4 / 7

బెనోని అనే పేరుకు అర్ధం ఏమిటి ?

5 / 7

అల్లోను బాకూత్ అనగా అర్ధం ఏమిటి ?

6 / 7

ఇందులో దీనా సహోదరుడు కానీ వారిని గుర్తించండి ?

7 / 7

దీనా పవిత్రతను పాడు చేసిన వ్యక్తి పేరు ఏమిటి ?

Your score is

The average score is 74%

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.