ఆదికాండము 31,32,33 అధ్యాయాలు క్విజ్ | Genesis 31,32,33 Chapters Quiz Telugu

 

ఆదికాండము 31,32,33 అధ్యాయములు క్విజ్

1 / 6

లాబాను ఇంటి నుంచి యాకోబు కుటుంబం పారిపోతున్న క్రమంలో విగ్రహములను దొంగతనం చేసింధి ఎవరు ?

2 / 6

లాబాను దగ్గర యాకొబు కొలువు చేస్తున్న సమయంలో మోసాగించి ఎన్ని సార్లు జీతం మార్చాడు ?

3 / 6

సుక్కోతు  అనే పదానికి అర్ధం ఏమిటి ?

4 / 6

పెనూయేలు అనే పేరుకు అర్ధం ఏమిటి ?

5 / 6

ఇశ్రాయేలు అనే పేరుకు అర్ధం ఏమిటి ?

6 / 6

మహనయీము అనే పేరుకు అర్ధం ఏమిటి ?

Your score is

The average score is 63%

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.