ఆదికాండము 17 మరియు 18 అధ్యాయములు క్విజ్ – Bible Quiz Genesis

 

 

ఆది 17 మరియు 18 అధ్యాయాలు క్విజ్

1 / 5

అబ్రహాము కన్నులేత్తి చూచినప్పుడు అతనికి ఎంత మంది కనిపించారు ?

2 / 5

యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? ఈ వచనం సరి అయిన రెఫరెనస్ గుర్తించండి ?

3 / 5

అబ్రహాము ఏ వనము దగ్గర కూర్చొని ఉన్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనిపించాడు ?

4 / 5

ఇష్మాయేలు సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతని వయస్సు ఎంత ?

5 / 5

అబ్రహాము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతని వయస్సు ఎంత?

Your score is

The average score is 73%

0%

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

1 thought on “ఆదికాండము 17 మరియు 18 అధ్యాయములు క్విజ్ – Bible Quiz Genesis”

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.