ఫ్రాన్సిస్ మిషనరీ చరిత్ర తెలుగు |Francis Missionary Life HistoryTelugu|1

Francis Missionary Life HistoryTelugu

ఫ్రాన్సిస్ మిషనరీ చరిత్ర. (1181-1226) Francis Missionary Life HistoryTelugu ఫ్రాన్సిస్ 1181వ సంవత్సరములో ‘పీటర్ బర్నాడ్’ అనే ఒక ధనవంతుడైన వ్యాపారస్థునికి ఇటలీలోని ఉంబ్రియా ప్రాంతమునకు …

Read more

థామస్ అల్వా ఎడిసన్ సాక్ష్యము|thomas-alva-edison-story-telugu3

thomas-alva-edison-story-telugu

థామస్ అల్వా ఎడిసన్ సాక్ష్యము thomas-alva-edison-story-telugu ప్రపంచ శాస్త్రజ్ఞులు నూటికి తొంబైఎనిమిది మంది శాస్త్రజ్ఞులు ఆస్తికత్వమును అంగీకరించిన వారే, వీరు 92మంది విజ్ఞాలుసత్యాన్ని అన్వేషించి యేసుక్రీస్తుని తమ …

Read more

జర్మనీ మిషనరీ రిచర్డ్ ఆర్టిల్|richard artle missionary inspiring story|telugu|1

richard artle missionary

జర్మనీ మిషనరీ రిచర్డ్ ఆర్టిల్ సాక్ష్యము richard artle missionary    నేటి సేవకులకున్న భారమును నాటి మిషనరీల భారముతో పోల్చుకుంటే, నిజముగా మనము చేస్తున్నది సేవేనా? …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.