ప్రసంగ శాస్త్రం|prasanga-sastram-telugu-pdf-telugu|christian-message-2

prasanga-sastram-telugu-pdf-telugu

  ప్రసంగ శాస్త్రం పార్ట్ 2 prasanga-sastram-telugu-pdf-telugu ప్రసంగీకుని వ్యక్తిత్వానికి సూచనలు: 1. నీవు నీవుగా ఉండు:   నిశ్చింతగా, సహజంగా, ఏఓత్తిడిలేకుండా ఉండు, ఆందోళన పిరికితనాన్ని కల్గిస్తుంది. …

Read more

ప్రసంగ శాస్త్రం | homiletics-prasanga-sastram-telugu-pastors |PART1| 2023

homiletics-prasanga-sastram-telugu-pastors

ప్రసంగ శాస్త్రము homiletics-prasanga-sastram-telugu-pastors రచయిత: యమ్. ప్రసాద్ గారు. పరిచయము : ప్రసంగ శాస్త్రమును ఇంగ్లీషులో హోమిలీటిక్స్ అందురు. ఈ మాట గ్రీకు భాషలో నుండి ఉద్భవించినది. …

Read more

ప్రసంగ శాస్త్రం | homiletics-prasanga-sastram-telugu-pastors | encounter 2023

homiletics-prasanga-sastram-telugu

  ప్రసంగ శాస్త్రం. రచయిత: యమ్. ప్రసాద్ గారు. ఆగాపె బైబిల్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయులు. ఉపోద్గాతం. పరిచయం :  homiletics-prasanga-sastram-telugu 1. ప్రతి క్రైస్తవుడు నడిచే ప్రసంగాలు …

Read more

error: dont try to copy others subjcet.