ఆదికాండము 37,38,39 అధ్యాయములు క్విజ్| Genesis 37,38,39 Chapters Bible Quiz Telugu

 

ఆదికాండము 37,38,39 అధ్యాయములు క్విజ్

1 / 5

పెరెసు అనె పేరుకు  అర్ధం ఏమిటి ?

2 / 5

ఓనాను  ఎవరి కుమారుడు ?

3 / 5

అన్నలు ఎన్ని తులముల వెండికి యోసేపును అమ్మివేసిరి ?

4 / 5

యోసేపు అమ్మబడి ఏ దేశానికి తీసుకుని పోబడ్డాడు?

5 / 5

యోసేపును చంపకుండా అడ్డు పడిన వ్యక్తి ఎవరు ?

Your score is

The average score is 74%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a comment

error: dont try to copy others subjcet.